Trruall 75.4 m2 dhe ndërtesë 2 kt, lagjia shënkoll, Elbasan. Ndërtesa ka funksion shërbimi dhe Banimi.

2014-04-14 11.06.35 2014-04-14 11.05.14 2014-04-14 10.50.33