Ankand – Trruall dhe Ndërtesë

Shoqëria Përmbarimore “AEF BAILIFF SERVICE” Sh.p.k Do të zhvillojë ankandin e dytë për pasurinë e paluajtshme:       Pasuri e ndodhur në Zonë Kadastrale 1925, Volum 6, Faqe 29, Nr. pasurie 58/26 me sipërfaqe 1000 m2 Truall dhe   567.3 m2 Ndërtesë me vendodhje në Durrës në pronësi të Z. Jani Xhelal Xhemollari i datëlindjes 25.03.1963. Çmimi me të cilin fillon ankandi është në vlerën 5,718,720 (pesë milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e njëzetë) Lekë     Ankandi do të zhvillohet në datë 29.03.2018 ora 16:00 në ambjentet e shoqërisë “AEF BAILIFF SERVICE” sh.p.k, Rr.”Muhamet Gjollesha”, Pall. Gora, Hyrja 1, Kati 1; Cel:  0672022332; Web: www.aef-al.com ; E-mail info@aef-al.com.

 

20180321_151145